Vážení zájemci o nadační podporu,

stejně jako v minulých letech budeme nadační příspěvky v tomto roce přidělovat v rámci grantového řízení. Letos jsme se ale rozhodli udělat výjimku a vypsat grantové řízení pro uzavřený okruh žadatelů.

Žádost mohou podat jen ty organizace, se kterými nadace uzavřela v letech 2015 a 2016 smlouvu o příspěvku. K tomuto kroku nás vedl rekordní počet žádostí o nadační příspěvek v minulém roce, který několikanásobně překročil naše kapacity.

I nadále se chceme pečlivě věnovat jednotlivým žádostem a individuálně přistupovat k  podporovaným organizacím i projektům. Myslíme si, že díky uzavřenému grantovému řízení a tedy omezenému počtu žádostí se nám lépe podaří tento náš přístup udržet.

Věříme, že příští rok budeme moci znovu otevřít grantové řízení pro širší okruh žadatelů.

Správní rada Nadace člověk člověku.


Nadace vyhlašuje v roce 2017 tento uzavřený grant:
Grant podpory obecně prospěšných projektů roku 2017
  
 
 Celková plánovaná částka k rozdělení:     1.200.000 Kč
 Grant vyhlášen dne:                                      28.4.2017
 Maximální částka přidělená na projekt:  150.000 Kč
 Délka trvání projektu:                                  nejdéle 24 měsíců, tj. od 1.1.2018 nejdéle do  31.12.2019
 Složení hodnotící komise:                           členové správní rady nadace
 Udělování příspěvků se řídí:                      statutem (  zde) a grantovými pravidly  ( zde).
 Cílová skupina:                                              definována čl.5 a čl.8 statutu
 Oprávnění žadatelé:                                      Toto grantové řízení je uzavřené. Žádat mohou pouze organizace, s nimiž nadace v letech 2015 a 2016 uzavřela smlouvu o příspěvku.
 Termín uzávěrky*:                                        8.9.2017
 Termín vyhodnocení žádostí**:                 3.11.2017
 Žádost ke stažení***:                                          zde
 Termín podpisu smlouvy o příspěvku****:  do 24.11.2017
 
 
* Dle pokynů uvedených na poslední straně formuláře žádosti nejpozději tento den podejte vaši žádost na poště a pošlete také e-mailem na adresu: email@nadaceclovekcloveku.cz ,  K žádostem doručeným po termínu uzávěrky a k žádostem, které nesplňují podmínky grantu se nebude nadace vyjadřovat.
** K tomuto dni budou organizace o výsledku vyhodnocení vyrozuměny oznámením na webových stránkách nadace.
***Doporučujeme za organizaci podat jednu žádost.
**** Pokud do tohoto data nedojde k uzavření smlouvy o příspěvku z důvodů nedodržení termínů pro podpis ze strany příjemce grantu,  nadace si vyhrazuje právo po tomto datu smlouvu o příspěvku neuzavřít a návrh smlouvy o příspěvku tímto pozbývá platnosti, stejně jako rozhodnutí nadace o přidělení příspěvku.
 
 
Základní kritéria pro vyhodnocení žádostí: 
1)       Soulad žádosti s účelem nadace (definovaným statutem), obecná prospěšnost a potřebnost předkládaného projektu.
2)       Dosavadní činnost a hospodaření předkládající organizace a její předpoklady pro uskutečnění projektu a naplnění jeho cíle, soulad projektu se strategií žadatele.
3)       Kvalita zpracování projektu.
4)       Přiměřenost nákladů rozpočtu a očekávaných výsledků, udržitelnost projektu, spolufinancování projektu.
5)       Dosavadní spolupráce s organizací.
 
 
 
 
Nadace v tomto grantovém řízení podpoří především tyto projekty:
 
1)       Projekty zaměřené na klienty neziskových organizací v oblasti:
·         rozšíření či udržení stávající kapacity služby
·         zvyšování kvality stávající služby
·         zavádění nových služeb
·         přímá finanční podpora cílových osob/klientů (tj. příspěvky do fondů sociální pomoci či podpora jejich založení)
2)       Projekty zaměřené na osoby blízké klientům neziskových organizací (tj. příbuzní a jiné osoby dobrovolně pečující) v oblasti:
·         vzdělávání, osvěta
·         psychologická pomoc a sociální poradenství
·         vzájemné sdílení zkušeností
3)       Projekty zaměřené na veřejnost v oblasti:
·         osvěta, vzdělávání
4)       Projekty zaměřené na rozvoj neziskových organizací v oblasti:
·         fundraisingových aktivit,
·         zefektivnění řízení a práce organizace
5)       Projekty podpořené nadací v minulých grantových řízeních, resp. pokračování těchto projektů. V případě podání žádosti na takové projekty bude nutné k datu termínu uzávěrky předložit  zprávu o průběhu projektu. Její obsah je nutné včas s Nadaci konzultovat
 
 
 
 
Oblast činnosti žádajících organizací:
  • Sociální a zdravotní
  • Vzdělávání a osvěta
  • Volný čas, sport a kultura
 
 
 
 
Nadace zpravidla nepřispívá na:
  • investice (např. rekonstrukce objektů a bytů, venkovní úpravy, nákupy automobilů apod.)
  • náklady na nákup vybavení ( např. výpočetní technika, drobný hmotný majetek, software)
  • náklady na vzdělávání zaměstnanců
  • zdravotní a kompenzační pomůcky
  • blíže nespecifikované provozní náklady organizací
  • jakékoliv náklady již vynaložené
   

 

Aktuality

Nadace člověk člověku vyhlašuje Grantové řízení 2024. Více...
V pořadí osmnáctá výroční zpráva naší nadace je na světě. Dočtete se v ní, komu a jak jsme pomáhali, jak si na tom stojíme finančně a kdo nás  v loňském roce podpořil. Více...
Pravidelně dostáváme od organizací, se kterými spolupracujeme podrobné zprávy o tom, jak byl náš příspěvek použit... Více...
Milí dárci, moc si vážíme si vaší důvěry! Díky vám můžeme plnit naše poslání a pomáhat nemocným, handicapovaným a sociálně slabým jedincům.
Více...