Velkým oceněním a motivací jsou pro nás dopisy od organizací, se kterými spolupracujeme. Uvádíme je zde ve zkrácené verzi, zároveň je možné každý dopis otevřít ve zvláštním souboru.

Díky vaší pomoci mohou matky z azylového domu a tréninkových bytů rozvíjet svoje rodičovské kompetence i dovednosti pro samostatný život. Nadace člověk člověku podporuje videotréninky interakcí s dětmi a nácviky praktických dovedností, které bychom jinak financovat nemohli.
Bc. Alena Racková, ředitelka, KOLPINGOVA RODINA PRAHA 8
Věnujeme se integraci a vytváření zážitků pro handicapované děti a mládež. Chceme, aby si dokázaly užít neobyčejné věci a prožít pocit úspěchu, štěstí a podpory svých kamarádů. Příspěvek využijeme na letní tábor v sedlech koní. Díky vaší podpoře můžeme pro naše klienty vytvářet program, který bychom jinak uskutečnit nemohli.
Hana Hubaczová, předsedkyně, NADĚJE pro všechny, z.s.
Vážíme si podpory Nadace člověk člověku, protože nám pomáhá realizovat náš dlouhodobý projekt dobrovolnického centra pro lidi se zrakovým postižením. Oceňujeme přístup nadace, která projevuje nadstandardní zájem o fungování služby a problematiku nevidomých.
MgA. David Lobpreis, MBA, ředitel Okamžik, z.ú.
Dovolte mi poděkovat vám za finanční podporu spolku ITY z.s., který poskytuje odlehčovací služby pro rodiny pečující o děti s handicapem, zejména s poruchou autistického spektra. Díky Nadaci člověk člověku můžeme zajistit personální zabezpečení služby, které je to nejpodstatnější.
Mgr. Bohumír Večerek, místopředseda spolku ITY z.s.
Chtěl bych Vám poděkovat za dvouletou spolupráci. Díky Vaší nadaci jsme mohli projekt Vzdělávávání budoucích odborníků na vzácná onemocnění realizovat a zajistit našim pacientům garantovaný příspěvek na přípravu, realizaci a zpracování semináře.
René Břečťan, místopředseda Česká asociace pro vzácná ocenění
V letošním roce jsme, stejně jako v letech předešlých, pomáhali rodinám nevyléčitelně nemocných pacientů. Z velké části to bylo díky darům dobrých lidí. Finanční, modlitební i přátelská pomoc pro nás hodně znamená a nedovedeme si bez ní naši práci vůbec představit.
Mgr. Andrea Kolaříková, ředitelka Domácího hospice Setkání, o.p.s.
Vážíme si toho, že nás opakovaně a dlouhodobě podporujete. Sestřičky domácího hospice mohou, i díky vám, nadále pečovat o naše klienty v domácnostech na té nejlepší odborné úrovni a zároveň s trpělivostí, pochopením a láskou.
Ing. Taťána Janoušková, ředitelka Hospice sv. Zdislavy, o.p.s.
Nadace člověk člověku je náš dlouhodobý podporovatel, čehož si moc vážíme. Ceníme si toho, že se nebojí podporovat i nové myšlenky, jako v našem případě novou metodu práce s rodinou – Rodinné konference, která dává v řešení problémů rodiny zodpovědnost primárně rodině samé.
Markéta Ježková, ředitelka Lata – programy pro mládež a rodinu, z.ú.
Díky Vaší podpoře se můžeme našim dětem a dospělákům s mentálním handicapem věnovat a uspokojovat jejich potřeby. Vaše přízeň je pro nás velkým závazkem nejen nezklamat Vaší důvěru, ale i stále budovat Náš svět, ve kterém se cítíme všichni spokojeně.
Bc. Šárka Hagarová, předsedkyně spolku Svět naděje
Váš nadační příspěvek nám pomáhá při zajišťování hladkého chodu mobilního hospice. Jako neméně přínosný ale vnímáme i Váš přístup k nám – Váš upřímný hluboký zájem o naši práci a důslednou zvídavost, díky které se i my sami můžeme podívat na naši činnost z nových úhlů pohledu.
Bc. Michaela Čeřovská, ředitelka Sdílení o.p.s.
Touto cestou bych chtěl poděkovat Nadaci člověk člověku, která již 6. rokem podporuje projekt Sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých. Velice si vážíme vašeho lidského a profesionálního přístupu. V minulosti jste navštívily střediska v Praze, Českých Budějovicích a Jihlavě a projevily skutečný zájem o problematiku naší organizace. Tento přístup je u donátorů velice výjimečný a my si ho nesmírně ceníme.
PhDr. Josef Cerha, ředitel Tyfloservisu, o.p.s.
Děkujeme za dlouhodobou podporu našeho domácího hospice a zvlášť zdravotních sester. Vážíme si Vaší práce a Vaší snahy pochopit regionální specifika i specifika jednotlivých služeb. Jste jednou z mála nadací, která umožňuje použít nadační příspěvek na mzdy pracovníků a tím zabezpečit kvalitní službu. Klientům a jejich rodinám poskytnout čas, který nelze vykázat žádné zdravotní pojišťovně.
Ing. Albína Horáková, Hospic sv. Zdislavy
Velmi si vážíme Vaší podpory, která pomáhá naší cílové skupině, zrakově postiženým v Olomouckém kraji. Přesně, jak je v názvu nadace, tak i v realitě pomáháte organizacím, lidem, aby mohli pomáhat ostatním.
Tomáš Helísek, fundraiser TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.
Dovolte nám poděkovat za finanční podporu a Vaši důvěru, kterou jste v nás vložili již v době, kdy jsme teprve hledali místo v regionu. Díky Vaší podpoře jsme mohli a dále i můžeme zajistit to nejdůležitější – služby zdravotních sester. Bez jejich práce by opravdu hospic fungovat nemohl.
Mgr. Andrea Kolaříková, ředitelka Domácí hospic Setkání, o.p.s.
Díky vaší finanční podpoře mohou sociálně znevýhodněné děti dostat příležitost setkat se s dobrovolníky, kteří jsou jim pozitivním vzorem, ukazují jim, jak lze smysluplně trávit volný čas. Vaše práce je pro nás velkou podporou a váš přístup inspirací!
Antonie Chrástecká, koordinátorka dobrovolníků, DC Kladno
Děkujeme Vám za dlouholetou podporu projektů Dětského domova Husita v Dubenci. Díky této podpoře se můžeme věnovat našim dětem opravdu individuálně, ať už v řešení jejich aktuální situace, zlepšení školních dovedností, podpory kontaktu s rodinou, případně vykročení do samostatného života.
Mgr. Igor Grimmich, ředitel Dětského domova HUSITA
Díky Vaší podpoře jsme mohli zapojit mladé lidi ze sociálně znevýhodněného prostředí a dětských domovů do dobrovolnických aktivit. Děkuji nejen za poskytnuté finanční prostředky, ale také za rady, inspirace, přátelské povídání o našich aktivitách, které se snažíme posouvat stále dál, což by bez Vaší podpory nebylo možné!
Mgr. Jan Vašat, PhD., předseda spolku FidoDido, z.s.
"Pro nás je jakákoliv pomoc hodně důležitá, ať jde o pomoc finanční, dobrovolnickou, ale i třeba morální. Vězte, že někdy i právě ta morální podpora je pro nás ta nejdůležitější, je to potvrzení, že to, co děláme, má smysl."
Jana Karásková, Občanské sdružení Smíšek
"Děkujeme Vám za Vaši dlouholetou pomoc a podporu, myslím, že už můžu s určitou hrdostí jako jeden z "otců" Romstaru říct, že jste pomohli vybudovat poměrně kvalitně a skromně fungující spolek, ve kterém se realizují a angažují lidé, kteří by jinak často vůbec netušili, že existují šance a možnosti, jak něco dokázat."
Jaroslav Kundrát, Romstar z.s.
"Děkujeme Vám za Vaši blízkost a podporu! Děkujeme Vám, že jsme letos s Vaší pomocí mohli již 345 rodinám stát po boku v péči o jejich těžce nemocné. Vaše pomoc je pro nás nedocenitelná. Je naší jistotou v našem nejistém financování a zároveň ji vnímáme jako ocenění naší práce."
Monika Marková, ředitelka, Hospic sv. Štěpána
"Ne vždy si pracovníci nadací na nás najdou tolik času a diskuse se ukazují přínosnými a motivujícími i pro nás. Jsem rád, že jsme se s Nadací člověk člověku potkali."
Ing. Petr Havlíček, ředitel Domácí hospic Vysočina
"Vaše trpělivá snaha porozumět potřebám rodin s dětmi se zdravotním postižením je pro nás minimálně stejně tak hodnotná jako finanční prostředky, které nám poskytujete."
Mgr. Petr Hušek, výkonný ředitel Klub Hornomlýnská o.s.
"Spolu s Nadací člověk člověku se nám velmi úspěšně daří měnit smutné příběhy ohrožených dětí ve šťastné."
Mgr. Kateřina Dunovská, ředitelka Centrum pro rodinu Cestou necestou
"Nadaci člověk člověku považujeme za jedinečnou svého druhu, orientovanou na potřeby neziskových organizací. Vážíme si ochoty Nadace pomoci „nastartovat“ nápady, které by se bez této podpory nepodařilo realizovat."
Lukáš Hejna, fundraiser o.s. Lata – Programy pro ohroženou mládež
"Už několik let spolupracujeme a víme, že nás nadace vždy vyslechne, než rozhodne, jestli nás opět podpoří."
Jana Pacalová, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. klub Velké Meziříčí
"Velkým přínosem pro obě strany je návštěva členů nadace na setkáních pěstounských rodin, kde blíže poznají naši činnost a přesvědčí se, že poskytnutý grant je správně využit ke svým účelům."
Olga Michutová, koordinátorka o.s. Rodina svaté Zdislavy
"Činnost nadace je specifická také tím, jak pečlivě se zajímá o realizaci projektu, nejen co se týče hospodárnosti a účelnosti čerpaných prostředků, ale také co do obsahu a smyslu realizovaných činností."
Lenka Philippová, manažerka projektu HoSt Home-Start Česká republika
"Z letité zkušenosti víme, že právě nejobtížněji se hledají prostředky na úhradu mzdových nákladů. Velice si vážíme toho, že nadace vnímá tento projekt stejně důležitý jako my."
Bc. Lenka Eislerová, DiS, ředitelka Klubu nemocných cystickou fibrózou, o.s.
"Díky podpoře nadace mohlo naše sdružení rozvinout vzdělávání seniorů v rámci Akademie třetího věku. Velmi si vážíme rozhodnutí nadace dát opakovanou příležitost takovým aktivitám."
Mgr. Barbora Šťastná, koordinátorka projektů Totem – regionální dobrovolnické centrum
"Vaše stálá podpora je pro nás neocenitelná. Je pro nás velkým potěšením a ctí, že můžeme s nadací spolupracovat."
Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka o.s. LORM
"Pro každou neziskovou organizaci je velmi důležité, pokud se jí podaří získat dárce, který je ochoten podporovat její činnost opakovaně."
Jana Zemanová, ředitelka Kolpingova domu
"Vážíme si velkého nasazení Nadace člověk člověku a jejich zodpovědného přístupu ke všem žadatelům, k problematice i k realizaci podporovaných projektů."
Michaela Štěpánová, PR pracovnice Dům tří přání, o.s.
Tato nadace svým přístupem dostojí "plně svému názvu. Synonymem pro něj je lidskost, pochopení a vstřícnost."
Mgr. Ivana Herzogová, ředitelka o.s. InternetPoradna.cz
"Činnost Nadace člověk člověku je pro mě specifická tím, jak pečlivě management nadace projekty vybírá, jak svými profesionálními i lidskými zkušenostmi přispívá k jejich zrání a jak strukturovaně zvažuje jejich udržitelnost."
Martin Fojtíček, ředitel Ledovce
"Velmi oceňuji osobní přístup Nadace člověk člověku. Vnímám to jako vážně branou zodpovědnost vůči vlastním dárcům a vizitku nadace, jak jí záleží na hospodárném a účelném využití svěřených finančních prostředků."
Mgr. Marcela Holeňová, ředitelka Obecně prospěšná společnost Dlaň životu
"Dovolte mi, abych poděkovala za dlouhodobou podporu našich seniorských aktivit a sdílela potěšení, že naše společná snaha konat dobro v této složité době a poskytnout účinnou pomoc potřebným se neminula účinkem."
Bc. Vlastimila Faiferlíková, ředitelka TOTEM - RDC
"Díky podpoře Nadace jsme mohli realizovat dvouletý vzdělávací projekt, který umožnil zahájit a následně etablovat činnost Vzdělávacího centra při našem zařízení."
PhDr. Robert Huneš, ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna