Pravidla udělování příspěvků

Pravidla udělování příspěvků nadací jsou upraveny statutem a grantovými pravidly.

Čl.8  Používání prostředků nadace a podmínky pro poskytování nadačních prostředků

1. Prostředků nadace lze použít pouze k realizaci účelu, pro který byla zřízena, a to zejména na:
a) poskytování nadačních příspěvků k podpoře a dosažení cílů, pro něž byla založena
b) režijní náklady související se správou nadace.

2. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada na návrh předsedy správní rady nebo při jeho nepřítomnosti místopředsedy správní rady. 

3. Správní rada je oprávněna návrhy na poskytnutí nadačních příspěvků odmítnout a odmítnutí není povinna uchazeči zdůvodňovat.

4. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.

5. Nadační příspěvky jsou udělovány zejména na:
a) projekty na podporu dětí, mládeže a rodiny
b) projekty v oblasti kultury, vzdělání a vědy, veřejných a sociálních záležitostí, zdravotní péče, charity, komunálních aktivit, sportu a ekologie;
c) podporu jednotlivce v jejich tíživých životních nebo sociálních situacích způsobených nepředvídanými událostmi,
d) projekty, které svým cílem naplňují účel veřejné prospěšnosti.

6. Žádost o nadační příspěvek musí obsahovat zejména:
a)      jde-li o fyzickou osobu - jméno a příjmení, datum narození a adresu a trvalý pobyt žadatele nebo uživatele nadačního příspěvku a jde-li o právnickou osobu - IČ a adresu sídla;
b)     účel, k němuž bude nadační příspěvek použit; tento účel musí být v souladu s cíli a účelem Nadace;
c)      požadovanou formu a hodnotu nadačního příspěvku;
d)     prohlášení o tom, zda jsou požadovány nebo zajištěny na tentýž účel prostředky z jiných zdrojů a v jaké hodnotě.


7. Nadace je oprávněna si vyžádat další podklady potřebné pro posouzení oprávněnosti žádosti o nadační příspěvek. Nadace si může pro svoje rozhodnutí opatřit odborný posudek.

8. O poskytnutí nadačního příspěvku uzavírá nadace s uživatelem příspěvku smlouvu, v níž musí být vedle údaje podle odstavce 6 tohoto článku uvedena zejména ještě hodnota poskytnutého nadačního příspěvku a podmínky, za nichž má být nadační příspěvek použit. Uživatel nadačního příspěvku se v této smlouvě musí zároveň zavázat k tomu, že bude užívat nadační příspěvek v souladu s cíli nadace a s konkrétními podmínkami stanovenými ve smlouvě na základě rozhodnutí správní rady o udělení nadačního příspěvku a že vrátí případné nepoužité prostředky nebo celý nadační příspěvek v případě, že nedodrží sjednané podmínky pro jeho užití. Smlouva může rovněž obsahovat ustanovení o zajištění splnění povinností uživatelem nadačního příspěvku. Nad rámec výše uvedeného může smlouva obsahovat i jiné ustanovení a podmínky než výše uvedená.

9. Podrobná pravidla poskytování nadačních příspěvků Nadací jsou specifikovaná v „Grantových pravidlech“, vydávaných správní radou Nadace a zveřejňovaných na webových stránkách Nadace.

Celý statut ke stažení zde

Pomáhají nám