Zásady ochrany osobních údajů


Vážení dárci, žadatelé, příjemci příspěvků, partneři a návštěvníci našich webových stránek,
při naší spolupráci nám svěřujete svoje osobní údaje. V následujících řádcích se dozvíte, jak s nimi zacházíme.  V první řadě bychom vás chtěli ujistit, že od vás shromažďujeme jen ty osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro fungování naší nadace a které jsme povinni shromažďovat v souladu se zákony vztahujícími se na naši činnost. Dále prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení vašich osobních údajů a že přístup k nim mají jen pověřené osoby.
 
Správcem osobních údajů je Nadace člověk člověku, se sídlem Ratajova 1113/8, 148 00 Praha 4, IČ 274 60 355, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle N, vložka 589 (dále jen “Nadace”)
Kontaktní adresa: shodná s adresou sídla
Kontaktní e-mailová adresa: email@nadaceclovekcloveku.cz
 
Jaké údaje shromažďujeme?
-    údaje, které nám sami sdělíte: při poskytnutí daru, při podání žádosti o nadační příspěvek, při uzavírání jakýchkoliv smluv s nadací (darovací smlouva, smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku a další smlouvy související s provozem nadace),
-    údaje, které získáme z veřejně dostupných zdrojů, např.: veřejné rejstříky, internet,
-    údaje návštěvníků našich webových stránek prostřednictvím Google Analytics.
 
Jak údaje používáme?
Osobní údaje týkající se našich dárců:
-    evidujeme přijaté dary,
-    vedeme statistiky výše přijatých darů a zveřejňujeme je na našem webu, ve výroční zprávě či jiných materiálech Nadace,
-    uzavíráme a evidujeme darovací smlouvy,
-    vystavujeme potvrzení o přijatí daru,
-    prostřednictvím e-mailu či telefonu komunikujeme s našimi dárci s cílem poděkovat a potvrdit přijetí daru a informovat o jeho použití,
-    ve výroční zprávě a na našem webu zveřejňujeme nadační dary ve výši 10.000 Kč a vyšší s výjimkou, kdy se dárce výslovně vyjádří, že s tímto zveřejněním nesouhlasí.
 
Osobní údaje žadatelů o příspěvek:
-    shromažďujeme přijaté žádosti o příspěvek, v němž nám sdělujete běžné osobní údaje: jméno, e-mailová adresa, bydliště, telefon, datum a místo narození
-    v případě, kdy je to nutné pro posouzení žádosti, shromažďujeme další dokumenty jako např.: potvrzení o dávkách od ÚP a OSSZ, kopie kartiček ZTP, čestná prohlášení žadatelů o své sociální situaci, vyjádření třetích osob pro ověření situace žadatele (sociálních pracovníků, pracovníků ÚP, lékařů apod.), doklady potvrzující výdaje žadatele (faktury, nájemní smlouvy apod.), různá soudní rozhodnutí potvrzující situaci rodiny,
-    prostřednictvím e-mailu či telefonu komunikujeme ve věci žádosti s cílem jejího posouzení a případného uzavření smlouvy o příspěvku
 
Osobní údaje příjemců nadačních příspěvků:
-    uzavíráme a evidujeme smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku,
-    komunikujeme s příjemci nadačního příspěvku s cílem uzavřít smlouvu a ve věci využití nadačního příspěvku,
-    shromažďujeme údaje nezbytně nutné ke kontrole využití nadačního příspěvku, jako např. doklady potvrzující použití nadačního příspěvku,
-    evidujeme poskytnuté nadační příspěvky a jejich příjemce,
-    vedeme statistiky poskytnutých nadačních příspěvků a zveřejňujeme je ve výroční zprávě, na našem webu či jiných materiálech nadace,
-    ve výroční zprávě, na našem webu a případně v dalších nadačních materiálech zveřejňujeme jméno a příjmení příjemce nadačního příspěvku v hodnotě 10.000 Kč a vyšší, s výjimkou, kdy se příjemce příspěvku výslovně vyjádří, že s tímto zveřejněním nesouhlasí.
 
Osobní údaje obchodních a jiných partnerů nadace:
-    shromažďujeme údaje nezbytně nutné pro komunikaci a pro případné uzavírání obchodních smluv.
 
Údaje návštěvníků našich webových stránek:
- na našich webových stránkách používáme kódy od společnosti Google, které nám pomáhají analyzovat chování návštěvníků (Google Analytics),
- Nadace využívá při provozu svých Webových stránek tzv. cookies, což jsou textové soubory malého rozsahu („Cookies“), které jsou odesílány ze serveru Nadace do vašeho prohlížeče, a při vaší opětovné návštěvě webových stránek jsou zaslány zpět na server Nadace. Tím Cookies umožňují Nadaci rozpoznat váš prohlížeč, zapamatovat si informace o vaší předchozí aktivitě na webových stránkách, a uzpůsobit tak obsah webových stránek vašim potřebám. Cookies je možné odstranit pomocí nastavení vašeho prohlížeče. Ten je rovněž možné nastavit tak, Cookies automaticky nebyly ukládány. Pokud však zablokujete, vypnete či jinak odmítnete některé Cookies, webové stránky se nemusí zobrazovat správně nebo nebude možné využívat některé služby či funkce webových stránek.
 
Kdy sdílíme a předáváme údaje?
-    pokud je to nezbytně nutné pro fungování nadace sdílíme či předáváme údaje účetním, daňovým a auditorským a jiným subjektům, s nimiž máme uzavřenou dohodu o spolupráci
-    pokud jsme k tomu vyzvání státními orgány (policie, soudy apod.),
-    pokud k tomu vydáte souhlas či pokud nás o to požádáte.
 
Jak dlouho údaje uchováváme?
-    údaje uchováváme po celou dobu smluvního vztahu a po dobu zákonných archivačních lhůt.
 
Jaké máte práva ohledně vašich údajů?
-    můžete se na nás obrátit se žádostí o informace o tom, jaké údaje o vás zpracováváme a jakou formou,
-    máte právo zažádat nás o vymazání části nebo všech údajů, o omezení jejich zpracování,
-    pokud máte za to, že s vašimi údaji nakládáme v rozporu se zákonem, máte právo nás žádat o nápravu.
 
 
Tyto zásady byly schváleny Nadací a nabyly účinnosti dne 5.2.2019


Zásady ochrany osobních údajů ke stažení  zde

Pomáhají nám