Seznam organizací a jejich projektů podpořených nadací v roce 2010

Nadace v roce 2010 vyplatila příspěvky v celkové výši 1 119 140 Kč a podpořila 14 neziskových organizací.

Stáhnout Výroční zprávu 2010 ve formátu PDF

Název organizace Výše příspěvku v Kč
Asociace rodičů a přátel zdrav. post. dětí Klub Hornomlýnská 66 560
Asociace rodičů a přátel zdrav. post. dětí, Klub Velké Meziříčí 10 000
Obecně prospěšná společnost Dlaň životu 15 000
Dům tří přání 125 000
Hospic sv. Jana N. Neumanna 75 000
InternetPoradna.cz o.s. 149 370
Klub nemocných cystickou fibrózou 75 000
Kapka 97, obč.sdr. onkologických pacientů a přátel 15 000
Kolpingova rodina Praha 8 118 610
LATA - Programy pro ohroženou mládež 155 400
LORM - společnost pro hluchoslepé 175 000
Rodina sv. Zdislavy 50 000
Sdružení pěstounských rodin Brno 70 000
TOTEM - Regionální dobrovolnické centrum 19 200

 

Zde vám tyto organizace a podpořené projekty představujeme:


o.s. LORM  - Společnost pro hluchoslepé

Podpořené projekty Příspěvek v Kč
8. ročník sbírky pro hluchoslepé "Červenobílé dny“ 75 000
9. ročník sbírky pro hluchoslepé „Červenobílé dny“ 100 000

Občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé sdružuje od r. 1991 hluchoslepé spoluobčany, jejich rodinné příslušníky a zájemce z řad odborné i laické veřejnosti o problematiku osob s hluchoslepotou. LORM  v České republice vybudoval základní síť sociálních služeb pro osoby s hluchoslepotou.

Sbírka pro hluchoslepé„Červenobílé dny“ - Nadace je partnerem sbírky od roku 2007. Účelem sbírky je medializovat problém hluchoslepoty a získat prostředky na poskytování služeb a pomoci hluchoslepým klientům o.s. LORM. Příspěvky Nadace jsou určeny na úhradu nákladů souvisejících se sbírkou.

www.lorm.cz, www.cervenobiledny.cz


o.s. LATA – Programy pro ohroženou mládež

Podpořené projekty Příspěvek v Kč
Fundraisingová stabilita I 80 400
Fundraisingová stabilita II 75 000

Občanského sdružení Lata poskytuje služby ohroženým dětem a mládeži v Praze a blízkém okolí Klientům je poskytována podpora prostřednictvím  vyškoleného a metodicky vedeného dobrovolníka. Lata působí jak v oblasti prevence nežádoucích společenských jevů, tak v oblasti jejich řešení. Aktivně předchází riziku sociálního selhání klientů a případného vyloučení na okraj společnosti.  Ročně Lata pomůže více než 90ti mladým lidem.

Cílem projektu Fundraisingová stabilita je finanční zajištění výše popisovaných služeb. Nadace přispívá na úhradu mzdových nákladů fundraisingového pracovníka, jehož práce je zaměřena na získávání dotací, grantů a darů z veřejných, neveřejných a zahraničních zdrojů, rozvoj spolupráce a partnerství o.s. Lata s firmami z komerčního prostředí a rozvoj PR aktivit souvisejících s firemním a individuálním fundraisingem. Nadace tento projekt podporuje již druhým rokem.

www.lata.cz

o.s. InternetPoradna.cz

Podpořené projekty Příspěvek v Kč
Fundraiser pro finanční stabilitu I 74 370
Fundraiser pro finanční stabilitu II 75 000

Občanské sdružení InternetPoradna.cz vzniklo v roce 2001 za účelem poradenství prostřednictvím internetu. Internetové poradenství je určeno pro osoby se všemi druhy zdravotního znevýhodnění a jejich blízké. Poradenství je celorepublikové a bezplatné. Mimo to poskytuje organizace další služby: odborné sociální poradenství prostřednictvím poradny v Olomouci a službu sociální rehabilitace RESTART – program pro integraci osob se zdravotním znevýhodněním.

Cílem projektu Fundraiser pro finanční stabilitu je zlepšení finanční stability organizace. Spočívá v zaměstnání fundraisera, jehož činnost je zaměřena na firemní a individuální fundraising a PR strategii organizace. Nadace tento projekt podporuje již druhým rokem a její  příspěvek je určen na úhradu mzdových nákladů fundraisera.

www.iporadna.cz

Dům tří přání, o.s.

Podpořené projekty Příspěvek v Kč
Vytvoření elekronické databáze Domu tří přání 50 000
Ambulantně-terénní podpora rodin dětí pobývajících v Domě Přemysla Pitra pro děti 75 000

Dům tří přání pracuje již devět let s ohroženými rodinami a rodinami v krizi z Prahy a okolí. Škála problémů klientů je široká - zanedbávání dětí, výchovné problémy, závislost či psychická nemoc rodičů, zneužívání dítěte, následky dlouhodobých rozvodových sporů, útěky dětí z domova atd. Ročně poskytne organizace podporu zhruba 150 rodinám. Dům tří přání je zařízením pověřeným k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a jeho služby (krizová pomoc, sociální rehabilitace a sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi) jsou registrovány dle zákona o sociálních službách.

V rámci projektu  „Vytvoření elektronické databáze Domu tří přání“ vznikla databáze sloužící k uchovávání informací o klientech, zpracování statistických údajů o klientech a o vykonané práci s klienty a ke komunikaci v pracovním týmu. Nadace přispěla na úhradu nákladů tvorby databáze.

V rámci projektu „Ambulantně terénní podpora rodin dětí pobývajících v Domě Přemysla Pitra pro děti“ přispěla Nadace  na úhradu mzdových nákladů na sociální pracovnice pracující s rodinami dětí. Díky tomuto mohla být navýšena kapacita dočasně ubytovaných dětí a zlepšena kvalita poskytovaných služeb jejich rodinám směřující k dosažení hlavního cíle, tj. prevence ústavní péče.

www.dumtriprani.cz
 

Kolpingova rodina Praha 8

Podpořené projekty Příspěvek v Kč
Tréninkový byt jako součást komplexní péče o klientky Kolpingova domu 73 610
Psychoterapie a poradenství pro klientky Kolpingova domu 45 000

Kolpingova rodina Praha 8 je člen Kolpingova díla České republiky. Jejím hlavním projektem je Kolpingův dům - azylový dům pro matky s dětmi, které se dostaly do obtížné životní situace. Kolpingův dům se specializuje na klientky, které jsou velmi mladé, nemají funkční rodinné zázemí a  potýkají se s řadou závažných osobních i existenčních problémů. V mnoha případech hrozí jejich selhání a umístění dětí do náhradní péče. Kolpingův dům nabízí dlouhodobý intenzivní sociálně rehabilitační a poradenský program, zaměřený na rozvoj a posilování sociálních a rodičovských dovedností a na podporu aktivního přístupu k řešení problémů.

Projekt „Tréninkový byt jako součást komplexní péče o klientky Kolpingova domu“ sleduje dlouhodobý cíl – vytvořit ve spolupráci s úřady městských částí systém komplexního řešení problémů těchto žen. Projekt zahrnuje jak intenzivní spolupráci s klientkami v azylovém domě, tak i její pokračování v tréninkových bytech formou terénní práce. Příspěvek Nadace byl určen na úhradu mzdových nákladů sociální pracovnice.

Cílem projektu „Psychoterapie a poradenství pro klientky Kolpingova domu“ je zlepšení psychického stavu klientek, zvýšení jejich sebedůvěry, podpora v mateřské roli a ovlivnění přístupu a vztahu k dětem. Projekt je prevencí přenosu problémů matek na děti, tedy na další generaci.

www.kolpingpraha.cz/azylovy-dum/
 

Hospic sv. Jana N. Neumanna

Podpořený projekt Příspěvek v Kč
Domácí hospicová péče na Prachaticku 50 000

Hospic  sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích je zařízením, jež pečuje o pacienty v terminální fázi onemocnění. Poskytované služby: 30 odborně specializovaných hospicových lůžek pro pacienty z celé České republiky je připraveno sloužit každému potřebnému, přistýlky pro doprovázející, půjčovna pomůcek, poradenské služby, respitní pobyty.

Cílem projektu „Domácí hospicová péče na Prachaticku“ je zajištění domácí hospicové péče pro nevyléčitelně nemocné pacienty z okolí města Prachatice, jejichž onemocnění nevyžaduje umístění v lůžkovém hospici a jejich rodina je schopna o ně pečovat v domácím prostředí. Nadace se podílí na úhradě nákladů rozjezdu tohoto projektu.

www.hospicpt.cz

Klub nemocných cystickou fibrózou

Podpořené projekty Příspěvek v Kč
Výkonná ředitelka Klubu nemocných cystickou fibrózou I. 37 500
Výkonná ředitelka Klubu nemocných cystickou fibrózou II. 37 500

Klub nemocných cystickou fibrózou jako jediná organizace svého druhu v ČR sdružuje takto nemocné. Posláním Klubu je zlepšování kvality života nemocných cystickou fibrózou a dále zvyšování informovanosti veřejnosti o tomto onemocnění. Cílovou skupinou nejsou jen nemocní CF, ale také jejich rodiny a blízcí. Služeb Klubu mohou využívat i ti, u nichž se diagnóza CF teprve prověřuje.

Projekty „Výkonná ředitelka KNCF I.“ a „Výkonná ředitelka KNCF II.“ na sebe plynule navazují. Od roku 2008 Nadace přispívá na úhradu mzdových nákladů výkonné ředitelky sdružení. Ředitelka vede organizaci, zajišťuje PR a fundraising. Cílem její práce je především zlepšovat osvětu o cystické fibróze mezi veřejností a zajišťovat finanční prostředky na provoz klubu.

www.cfklub.cz

Sdružení pěstounských rodin Brno

Podpořený projekt Příspěvek v Kč
Časopis Průvodce náhradní rodinnou péčí 70 000

Posláním Sdružení pěstounských rodin je podpora rozvoje náhradní rodinné péče a pomoc znevýhodněným dětem a mladým lidem k jejich příznivému vývoji a dosažení kvalitního života ve společnosti. Organizace provozuje Poradny náhradní rodinné péče v Brně a Plzni nabízející pomoc rodinám s přijatými děti a také těm, kteří uvažují o přijetí dítěte do svého domova. Dále organizace provozuje Dům jistoty pro děti ze sociálně ohrožených skupin Starého Brna a Dům na půli cesty ve Velkém Dvoře u Pohořelic pro mladé lidi, kteří odcházejí z ústavů a náhradních rodin.

Časopis „Průvodce náhradní rodinnou péčí“ vychází 6x ročně a je jediným tištěným periodikem v ČR věnujícím se problematice dětí, které vyrůstají v náhradní rodinné péči a je určen náhradním rodičům, odborným pracovníkům i široké veřejnosti. Příspěvek Nadace je určen na úhradu nákladů vydávání časopisu.

www.pestouni.cz

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub Hornomlýnská

Podpořený projekt Příspěvek v Kč
Centrum FILIPOVKA - osobní asistence 66 560

Klub Hornomlýnská se již od roku 2003, jako člen Asociace rodičů a přátel se zdravotním postižením v ČR, věnuje systematické a dlouhodobé podpoře rodin pečujících o děti  se zdravotním postižením z Prahy a blízkého okolí. Klub poskytuje službu osobní asistence a odlehčovací službu pro děti s postižením různého stupně a typu ve věku 2 – 15 let. Hlavní snahou je přispět k procesu integrace těchto dětí do běžné společnosti a ulehčit rodinám v jejich náročné péči o dítě.

Projekt „Centrum FILIPOVKA“ - osobní asistence, nabízí službu osobní asistence dětem se zdravotním postižením. Službu lze využívat ve třech možných variantách – v domácím prostředí, v běžných typech MŠ a ZŠ a v rámci volnočasových aktivit dítěte. Cílem je zajistit dětem rovné příležitosti v přístupu ke vzdělání a zamezit jejich možné izolaci od kolektivu jejich zdravých vrstevníků. Příspěvek Nadace je určen na mzdy asistentů a díky němu bylo možné navýšit kapacitu služby osobní asistence.

www.hornomlynska.cz

Rodina svaté Zdislavy o.s.

Podpořený projekt Příspěvek v Kč
Vzdělávací a poradenské setkání rodin 50 000

Občanské sdružení Rodina sv. Zdislavy se snaží pomoci dětem, kterým schází to nejcennější - rodinné prostředí a teplo domova. Hlavní práce sdružení se rozvíjí několika směry:

  • Výstavba domů pro pěstounské rodiny, které přijmou do své péče sourozenecké skupiny hůře umístitelných opuštěných dětí.
  • Sociální služby zaměřené na pěstounské rodiny jako celek, na rodiče – pěstouny, na děti přijaté i vlastní.
  • Sociální program sociálně psychologických her pro děti zaměřený na vývoj zdravé identity, posílení sebedůvěry dětí, na podporu sociálního začlenění dětí.

Projekt „Vzdělávací a poradenské setkání rodin – psychologická a pedagogická pomoc pěstounským rodinám“ je realizován prostřednictvím pobytových akcí, na kterých je poskytována vzdělávací a poradenská služba pěstounským rodinám. Již pátým rokem je příspěvek Nadace určen na úhradu části nákladů těchto akcí.

www.rodina-zdislavy.cz

TOTEM – regionální dobrovolnické centrum

Podpořený projekt Příspěvek v Kč
Akademie třetího věku 19 200

Posláním OS TOTEM – regionálního dobrovolnického centra je propagace a šíření myšlenky dobrovolné pomoci, rozvoj dobrovolnictví v plzeňském regionu a realizace sociálně aktivizačních služeb. Činnost OS Totem - RDC probíhá v několika liniích: sociálně aktivizační projekty pro seniory, projekty pro rodiny, děti a mládež, mezigenerační projekty, vysílání dobrovolníků do organizací se zaměřením na sociální služby, seznamování veřejnosti s pojmem dobrovolnictví a možnostmi dobrovolné činnosti v plzeňském regionu

Projekt „Akademie třetího věku“ nabízí přednášky, dílny, praktické činnosti, výlety, exkurze vedoucích k aktivizaci a vzdělávání seniorů. Příspěvek Nadace je určen na úhradu mzdových nákladů lektorů.

www.totem-rdc.cz, www.akademie.totem-rdc.cz

O.p.s. Dlaň životu

Podpořený projekt Příspěvek v Kč
Začít znovu 15 000

Obecně prospěšná společnost Dlaň životu nabízí podporu a pomoc těhotným ženám a matkám s dětmi formou poskytování sociální služby v Azylovém domě pro těhotné ženy v tísni a formou odborného sociálního poradenství v rámci poradny Cesta těhotenstvím.

Cílem Projektu „Začít znovu“ je podpora klientek odcházejících z azylového domu do samostatného bydlení.  Prostřednictvím návštěv sociální pracovnice nabízí organizace všestrannou podporu k samostatnosti, při finančním hospodaření a plánování, péči o dítě, kontaktu s úřady apod. Nadace přispívá na mzdové náklady sociální pracovnice.

www.dlanzivotu.cz

Kapka 97, občanské sdružení onkologických pacientů a přátel

Podpořený projekt Příspěvek v Kč
Vzdělávací seminář pro dobrovolníky a pracovníky v sociálních službách 15 000

Kapka 97, občanské sdružení onkologických pacientů a přátel je svépomocná skupina zdravotně handicapovaných osob. Organizace provozuje kontaktní centrum poskytující psychosociální poradenství onkologickým pacientům nemocnice v Chomutově, pořádá osvětové programy prevence rakoviny prsu u dívek a žen ve spolupráci se studenty Střední zdravotnické školy v Chomutově a organizuje rekondiční pobyty.

Cílem projektu „Vzdělávací seminář pro dobrovolníky a pracovníky v sociálních službách “ je vzdělávání a motivace dobrovolníků. Seminář je pobytový, víkendový a hlavní jeho náplní je učení se komunikace s onkologickým pacientem. Nadace se podílí na úhradě nákladů spojených se seminářem.

www.kapka97.cz

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,
klub Velké Meziříčí

Podpořený projekt Příspěvek v Kč
Tvořivé dílny aneb arteterapie 10 000

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. má celorepublikovou působnost a prostřednictvím svých klubů sdružuje všechny, kteří chtějí aktivně pomoci zdravotně postiženým dětem, mládeži a jejich rodinám. Klub Velké Meziříčí pomáhá 35 rodinám pečujících o různě zdravotně postižené děti. Klub usiluje o výchovu, vzdělání a komplexní péči o osoby s různým handicapem a to vše v kombinaci se zdravými. Snaží se o rozvoj informovanosti rodičů v oblasti psychologie, speciální pedagogiky, pedagogiky, v sociální sféře a o celkovou podporu rodičů.

Projekt „Tvořivé dílny aneb arteterapie“ nabízí rodinám s postiženými dětmi volnočasovou aktivitu spojenu s terapeutickou technikou. Během roku se uskuteční čtyři „tvořivé dílny“. Nadace se podílí na úhradě nákladů dílen již druhým rokem.

www.asociacevm.cz

Reference

Nadace je pro Diamant klíčovým partnerem při financování terapeutické péče pro děti z pěstounských rodin. Ceníme si a vážíme rad a inspirací, kterých se nám v rámci spolupráce dostává. Děkujeme nejen za sebe, ale zejména za naše klienty – děti, které měly v životě o něco méně štěstí, než většina z nás…
Bc. Tereza Kocurová, předsedkyně Diamant, podporujeme náhradní rodiny srdcem, z. s. Více...
Nesmírně si vážím Vaší důvěry, podpory a spolupráce! Děkujeme za Vaši přirozenou lidskou pomoc člověka člověku, kterou máte nejen definovanou v Preambuli, ale hlavně kterou v sobě nesete a jde od srdce.
Alena Červenková, předsedkyně, koordinátorka projektů Společnost E / Czech Epilepsy Association, z. s. Více...
Běžně se setkáváme s nabídkou hraček nebo dárků pro naše děti, ale velice těžké bývá získat prostředky na mzdy, a získávat je opakovaně. Ze strany nadace vnímáme profesionální přístup v rozdělování příspěvků a navíc i skutečný zájem o fungování projektu a celé organizace.
Mgr. Karel Vostrý, ředitel Soukromý dětský domov SOS 92, z.ú. Více...
NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU nám pomáhá udělat dostupnější terapie pomocí ILF Neurofeedbacku pro rodiny s dětmi s PAS či jinými specifickými poruchami. Patří jí tímto díky nejen od nás, ale především od našich klientů.
Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA, ředitelka Rodinné Integrační Centrum z.s. Více...
Finanční příspěvky z nadace Člověk člověku pomáhají dlouhodobě zkvalitňovat sociální práci v Kolpingově azylovém domě. Díky těmto prostředkům částečně financujeme pracovní úvazky zaměstnancům, kteří se přímo podílejí na zkvalitňování života klientek a jejich dětí.
Bc. Alena Racková, ředitelka Kolpingova rodina Více...