Mimořádné grantové řízení 2022
na podporu organizací pomáhajícím uprchlíkům z Ukrajiny

 ke stažení v pdf
Částka k rozdělení:     500.000 Kč
 Maximální částka přidělená na projekt:  50.000 Kč
 Délka trvání projektu:                                  max. 5 měsíců, od 1.9.2022 max. do  31.1.2023
 Udělování příspěvků se řídí:                      statutem (  zde) a grantovými pravidly  ( zde).
 Oprávnění žadatelé: spolek, obecně prospěšná společnost, ústav
 Cílová skupina: občané Ukrajiny pobývající na území ČR na základě víza za účelem dočasné ochrany
 Uzávěrka příjmu žádostí*:                                        3.6.2022
 Vyhodnocení žádostí***:                 1.8.2022
 Žádost ke stažení****:                                          zde
 Termín podpisu smlouvy o příspěvku*****:  do 31.8.2022


 
Grant je určený na podporu projektů v těchto oblastech:
  • právní, psychologická a sociální pomoc
  • pomoc spojená s obstaráváním ubytování, trávením volného času, hledáním zaměstnání
  • pomoc s péčí o děti
  • tlumočnické služby
 
Grant je určený na úhradu těchto nákladů:
  • mzdové a jiné osobní náklady (DPČ, DPP), fakturace (OSVČ)
  • náklady vynaložené v souvislosti s projektem na nákup služeb (např. nájemné), nákup drobného majetku, cestovné
 
Grant není určený na:
  • rekonstrukce a opravy objektů a bytů
  • náklady na nákup vybavení ubytovacích prostor
  • blíže nespecifikované provozní náklady
  • jakékoliv náklady již vynaložené
 

 
* Dle pokynů uvedených na poslední straně formuláře žádosti nejpozději tento den pošlete žádost vč. příloh  e-mailem na adresu: email@nadaceclovekcloveku.cz.  K žádostem doručeným po termínu uzávěrky a k žádostem, které nesplňují podmínky grantu se nebude nadace vyjadřovat.
** Nejpozději k tomuto dni budou organizace o výsledku vyhodnocení vyrozuměny e-mailem.
***Doporučujeme za organizaci podat jednu žádost.
**** Pokud do tohoto data nedojde k uzavření smlouvy o příspěvku z důvodů nedodržení termínů pro podpis ze strany příjemce grantu,  nadace si vyhrazuje právo po tomto datu smlouvu o příspěvku neuzavřít a návrh smlouvy o příspěvku tímto pozbývá platnosti, stejně jako rozhodnutí nadace o přidělení příspěvku.

Aktuality

Nadace člověk člověku vyhlašuje Grantové řízení 2024. Více...
V pořadí osmnáctá výroční zpráva naší nadace je na světě. Dočtete se v ní, komu a jak jsme pomáhali, jak si na tom stojíme finančně a kdo nás  v loňském roce podpořil. Více...
Pravidelně dostáváme od organizací, se kterými spolupracujeme podrobné zprávy o tom, jak byl náš příspěvek použit... Více...
Milí dárci, moc si vážíme si vaší důvěry! Díky vám můžeme plnit naše poslání a pomáhat nemocným, handicapovaným a sociálně slabým jedincům.
Více...