Nadace vyhlašuje v roce 2015 tento grant:

Grant podpory obecně prospěšných projektů roku 2015

  
 
Celková plánovaná částka k rozdělení:    1.200.000 Kč
Grant vyhlášen dne:                                     30.4.2015
Typ grantového řízení:                                jednokolové
Maximální částka přidělená na projekt: 300.000 Kč
Délka trvání projektu:                                 nejvýše 24 měsíců, tj. od 1.1.2016 nejvýše do 31.12.2017
Složení hodnotící komise:                          členové správní rady nadace
Udělování příspěvků se řídí:                     statutem ( ke stažení zde) a grantovými pravidly (ke stažení zde).
Cílová skupina:                                             definována čl.5 a čl.8 statutu
Oprávnění žadatelé:                                      definováni čl. 2.1. grantových pravidel
Termín uzávěrky*:                                       11.9.2015
Termín vyhodnocení žádostí**:                6.11.2015
Žádost ke stažení:                                         zde
Termín podpisu smlouvy o příspěvku***: do 27.11.2015
 
Nejpozději tento den podejte svoji žádost na poště. Prosíme, nejpozději tento den pošlete formulář žádosti také e-mailem na adresu: email@nadaceclovekcloveku.cz  K žádostem doručeným po termínu uzávěrky se nebude nadace vyjadřovat.
** K tomuto dni budou organizace o výsledku vyhodnocení vyrozuměny oznámením na webových stránkách nadace.
*** Pokud do tohoto data nedojde k uzavření smlouvy o příspěvku z důvodů nedodržení termínů pro podpis ze strany příjemce grantu,  Nadace si vyhrazuje právo po tomto datu smlouvu o příspěvku neuzavřít a návrh smlouvy o příspěvku tímto pozbývá platnosti, stejně jako rozhodnutí Nadace o přidělení příspěvku.
 
 
 
Základní kritéria pro vyhodnocení žádostí: 
1)     Soulad žádosti s účelem Nadace (definovaným statutem), obecná prospěšnost a potřebnost předkládaného projektu.
2)     Dosavadní činnost a hospodaření předkládající organizace a její předpoklady pro uskutečnění projektu a naplnění jeho cíle, soulad projektu se strategií žadatele.
3)     Kvalita zpracování projektu.
4)     Přiměřenost nákladů rozpočtu a očekávaných výsledků, udržitelnost projektu, spolufinancování projektu.
5)     Dosavadní spolupráce s organizací (pokud organizace v minulosti obdržela od Nadace příspěvek).
 
 
 
Nadace v tomto grantovém řízení podpoří především tyto projekty:
1)     Projekty zaměřené na klienty neziskových organizací v oblasti:
·       rozšíření či udržení stávající kapacity služby
·       zvyšování kvality stávající služby
·       zavádění nových služeb
·       přímá finanční podpora  cílových osob/klientů (tj. příspěvky do fondů sociální pomoci či podpora jejich založení)
2)     Projekty zaměřené na osoby blízké klientům neziskových organizací (tj. příbuzní a jiné osoby dobrovolně pečující) v oblasti:
·       vzdělávání, osvěta
·       psychologická pomoc a sociální poradenství
·       vzájemné sdílení zkušeností
3)     Projekty zaměřené na veřejnost v oblasti:
·       osvěta, vzdělávání
4)     Projekty zaměřené na rozvoj neziskových organizací v oblasti:
·        fundraisingových aktivit,
·        zefektivnění řízení a práce organizace
·        vzdělávání zaměstnanců
5)     Projekty podpořené Nadací v minulých grantových řízeních, resp. pokračování těchto projektů. V případě podání žádosti na takové projekty bude nutné předložit Nadaci zprávu o průběhu projektu, její obsah a termín předložení je nutné s Nadaci konzultovat
 
 
Oblast činnosti žádajících organizací:
·       Sociální a zdravotní
·       Vzdělávání a osvěta
·       Volný čas, sport a kultura
 
 
Nadace zpravidla nepřispívá na:
·       investiční náklady (tj. rekonstrukce objektů a bytů, venkovní úpravy, nákupy automobilů apod.)
·       náklady na nákup vybavení organizací (výpočetní technika a drobný hmotný majetek)
·       blíže nespecifikované provozní náklady organizací
·       jakékoliv náklady již vynaložené
   
 

Aktuality

Děkujeme všem žadatelům za účast v letošním grantovém řízení Více...
Děkujeme všem organizacím, které nám poslaly žádost o příspěvek.  Více...
Třináctá výroční zprava, třínáctý rok života nadace, více než třináct miliónů korun vyplacených na projekty pomoci či na přímou podporu potřebným... Více...
Nadace člověk člověku vyhlašuje dne 30.4.2019 grantové řízení. Více...