Nadace vyhlašuje v roce 2015 tento grant:

Grant podpory obecně prospěšných projektů roku 2015

  
 
Celková plánovaná částka k rozdělení:    1.200.000 Kč
Grant vyhlášen dne:                                     30.4.2015
Typ grantového řízení:                                jednokolové
Maximální částka přidělená na projekt: 300.000 Kč
Délka trvání projektu:                                 nejvýše 24 měsíců, tj. od 1.1.2016 nejvýše do 31.12.2017
Složení hodnotící komise:                          členové správní rady nadace
Udělování příspěvků se řídí:                     statutem ( ke stažení zde) a grantovými pravidly (ke stažení zde).
Cílová skupina:                                             definována čl.5 a čl.8 statutu
Oprávnění žadatelé:                                      definováni čl. 2.1. grantových pravidel
Termín uzávěrky*:                                       11.9.2015
Termín vyhodnocení žádostí**:                6.11.2015
Žádost ke stažení:                                         zde
Termín podpisu smlouvy o příspěvku***: do 27.11.2015
 
Nejpozději tento den podejte svoji žádost na poště. Prosíme, nejpozději tento den pošlete formulář žádosti také e-mailem na adresu: email@nadaceclovekcloveku.cz  K žádostem doručeným po termínu uzávěrky se nebude nadace vyjadřovat.
** K tomuto dni budou organizace o výsledku vyhodnocení vyrozuměny oznámením na webových stránkách nadace.
*** Pokud do tohoto data nedojde k uzavření smlouvy o příspěvku z důvodů nedodržení termínů pro podpis ze strany příjemce grantu,  Nadace si vyhrazuje právo po tomto datu smlouvu o příspěvku neuzavřít a návrh smlouvy o příspěvku tímto pozbývá platnosti, stejně jako rozhodnutí Nadace o přidělení příspěvku.
 
 
 
Základní kritéria pro vyhodnocení žádostí: 
1)     Soulad žádosti s účelem Nadace (definovaným statutem), obecná prospěšnost a potřebnost předkládaného projektu.
2)     Dosavadní činnost a hospodaření předkládající organizace a její předpoklady pro uskutečnění projektu a naplnění jeho cíle, soulad projektu se strategií žadatele.
3)     Kvalita zpracování projektu.
4)     Přiměřenost nákladů rozpočtu a očekávaných výsledků, udržitelnost projektu, spolufinancování projektu.
5)     Dosavadní spolupráce s organizací (pokud organizace v minulosti obdržela od Nadace příspěvek).
 
 
 
Nadace v tomto grantovém řízení podpoří především tyto projekty:
1)     Projekty zaměřené na klienty neziskových organizací v oblasti:
·       rozšíření či udržení stávající kapacity služby
·       zvyšování kvality stávající služby
·       zavádění nových služeb
·       přímá finanční podpora  cílových osob/klientů (tj. příspěvky do fondů sociální pomoci či podpora jejich založení)
2)     Projekty zaměřené na osoby blízké klientům neziskových organizací (tj. příbuzní a jiné osoby dobrovolně pečující) v oblasti:
·       vzdělávání, osvěta
·       psychologická pomoc a sociální poradenství
·       vzájemné sdílení zkušeností
3)     Projekty zaměřené na veřejnost v oblasti:
·       osvěta, vzdělávání
4)     Projekty zaměřené na rozvoj neziskových organizací v oblasti:
·        fundraisingových aktivit,
·        zefektivnění řízení a práce organizace
·        vzdělávání zaměstnanců
5)     Projekty podpořené Nadací v minulých grantových řízeních, resp. pokračování těchto projektů. V případě podání žádosti na takové projekty bude nutné předložit Nadaci zprávu o průběhu projektu, její obsah a termín předložení je nutné s Nadaci konzultovat
 
 
Oblast činnosti žádajících organizací:
·       Sociální a zdravotní
·       Vzdělávání a osvěta
·       Volný čas, sport a kultura
 
 
Nadace zpravidla nepřispívá na:
·       investiční náklady (tj. rekonstrukce objektů a bytů, venkovní úpravy, nákupy automobilů apod.)
·       náklady na nákup vybavení organizací (výpočetní technika a drobný hmotný majetek)
·       blíže nespecifikované provozní náklady organizací
·       jakékoliv náklady již vynaložené
   
 

Aktuality

V pořadí osmnáctá výroční zpráva naší nadace je na světě. Dočtete se v ní, komu a jak jsme pomáhali, jak si na tom stojíme finančně a kdo nás  v loňském roce podpořil. Více...
Pravidelně dostáváme od organizací, se kterými spolupracujeme podrobné zprávy o tom, jak byl náš příspěvek použit... Více...
Milí dárci, moc si vážíme si vaší důvěry! Díky vám můžeme plnit naše poslání a pomáhat nemocným, handicapovaným a sociálně slabým jedincům.
Více...
Loňský rok byl osmnáctým rokem nadace. Podpořili jsme devatenáct projektů pomoci částkou 1 954 tis. Kč a podle našich odhadů tak pomohli zlepšit život až pěti stům jedinců po celé republice.  
Více...