Nadace člověk člověku vyhlašuje dne 29.5.2024 toto grantové řízení:
 

Grant podpory obecně prospěšných projektů roku 2024

(ke stažení zde)
 Částka k rozdělení:    2.000.000 Kč
 Maximální částka přidělená na projekt:  200.000 Kč
 Délka trvání projektu:  nejdéle 24 měsíců,
 nejdříve od 1.1.2025 nejdéle do 31.12.2026
 Udělování příspěvků se řídí:  statutem (zde) a grantovými pravidly (zde).
 Oprávnění žadatelé:  spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti
 Termín uzávěrky*:                                        13.9.2024
 Termín vyhodnocení žádostí**:                 12.11.2024
 Žádost ke stažení:                                    zde
 Termín podpisu smlouvy o příspěvku***:  do 29.11.2024
 
 

Oblasti činnosti žadatelů: 
 • sociální a zdravotní
 • vzdělávání a osvěta
 • volný čas, sport, kultura
 
 
Grant je určen na podporu projektů zaměřených na:
 1. Klienty neziskových organizací v oblasti:
 • rozšíření či udržení stávající kapacity služby
 • zvyšování kvality stávající služby
 • zavádění nových služeb
 1. Osoby blízké (příbuzní a jiné osoby dobrovolně pečující) v oblasti:
 • vzdělávání, osvěta
 • psychologická pomoc a sociální poradenství
 • vzájemné sdílení zkušeností
 1. Na veřejnost:
 • osvěta, vzdělávání
 1. Rozvoj neziskových organizací v oblasti:
 • fundraisingových aktivit,
 • profesionalizace a efektivity řízení
 
 

Grant není určen na:
 • investice (např. rekonstrukce objektů a bytů, venkovní úpravy, nákupy automobilů apod.)
 • nákup vybavení (např. výpočetní technika, software, drobný hmotný majetek)
 • zdravotní a kompenzační pomůcky
 • vzdělávání zaměstnanců
 • náklady na externí poradenské služby
 • blíže nespecifikované náklady
 • jakékoliv náklady již vynaložené 
 
 
Základní kritéria pro vyhodnocení žádostí:
 • Soulad žádosti s účelem nadace definovaným statutem, obecná prospěšnost a potřebnost předkládaného projektu.
 • Dosavadní činnost a hospodaření předkládající organizace a její předpoklady pro uskutečnění projektu a naplnění jeho cíle, soulad projektu se strategií žadatele.
 • Přiměřenost nákladů rozpočtu a očekávaných výsledků, udržitelnost projektu, spolufinancování projektu.
 • Kvalita zpracování žádosti a projektu.
 
 
 
*  Nejpozději tento den pošlete žádost vč. příloh e-mailem na: email@nadaceclovekcloveku.cz.  K žádostem doručeným po termínu uzávěrky a k žádostem, které nesplňují podmínky grantu se nebude nadace vyjadřovat. Žadatelům nepotvrzujeme přijetí žádosti. Bezprostředně po termínu uzávěrky zveřejníme seznam přijatých žádostí na našem webu. Pokud v seznamu vaši žádost nenajdete, přestože jste žádost řádně odeslali, kontaktujte nás.
** Nejpozději tento den bude výsledek oznámen na webových stránkách nadace.
*** Pokud do tohoto data nedojde k uzavření smlouvy o příspěvku z důvodů nedodržení termínů pro podpis ze strany příjemce grantu, nadace si vyhrazuje právo po tomto datu smlouvu o příspěvku neuzavřít a návrh smlouvy o příspěvku tímto pozbývá platnosti, stejně jako rozhodnutí nadace o přidělení příspěvku.

 


Aktuality

Nadace člověk člověku vyhlašuje Grantové řízení 2024. Více...
V pořadí osmnáctá výroční zpráva naší nadace je na světě. Dočtete se v ní, komu a jak jsme pomáhali, jak si na tom stojíme finančně a kdo nás  v loňském roce podpořil. Více...
Pravidelně dostáváme od organizací, se kterými spolupracujeme podrobné zprávy o tom, jak byl náš příspěvek použit... Více...
Milí dárci, moc si vážíme si vaší důvěry! Díky vám můžeme plnit naše poslání a pomáhat nemocným, handicapovaným a sociálně slabým jedincům.
Více...