Velkým oceněním a motivací jsou pro nás dopisy od organizací, se kterými spolupracujeme. Uvádíme je zde ve zkrácené verzi, zároveň je možné každý dopis otevřít ve zvláštním souboru.

"Děkujeme Vám za poskytnutí nadačního příspěvku. Pomohly jste nám nastavit některé systémové procesy. Pomohly jste nám dlouhodobě zajišťovat mzdu zdravotní sestry. Na začátku jste nám pomohly zajišťovat službu 25 pacientům a nyní jich můžeme mít dvojnásobek..."
Mgr. Andrea Kolaříková, Domácí hospic Setkání
"Díky vaší finanční podpoře mohou sociálně znevýhodněné děti dostat příležitost setkat se s dobrovolníky, kteří jsou jim pozitivním vzorem, ukazují jim, jak lze smysluplně trávit volný čas. Vaše práce je pro nás velkou podporou a váš přístup inspirací!"
Antonie Chrástecká, koordinátorka dobrovolníků, DC Kladno
"Děkujeme Vám za Vaši blízkost a podporu! Děkujeme Vám, že jsme letos s Vaší pomocí mohli již 345 rodinám stát po boku v péči o jejich těžce nemocné. Vaše pomoc je pro nás nedocenitelná. Je naší jistotou v našem nejistém financování a zároveň ji vnímáme jako ocenění naší práce."
Monika Marková, ředitelka, Hospic sv. Štěpána
"Ve Vaší nadaci jsme se setkali s velmi odpovědným a jedinečným přístupem k podporovaným organizacím a jejich projektům. Vážíme si toho, s jakým zájmem a porozuměním přistupujete k příjemcům podpory."
PhDr. Josef Cerha, ředitel Tyfloservisu, o.p.s.
"Je pro nas velkou ctí, že i nadále můžeme spolupracovt s Vaší nadací, která nám pomáhá budovat náš Svět naděje. Svět pro ty, kterým jejich limity brání zapojit se do volnočasových aktivit majoritní společnosti."
Bc. Šárka Hagarová, předsedkyně spolku Svět naděje
"Je pro nás čest pracovat s tak úžasně "lidskou a přitom profesionální" nadací, která je jedinečná v naší republice. Díky lidem majícím otevřené srdce jako Vy, můžeme pečovat o těžce nemocné."
Ing. Michaela Čalounová, fundraiser Hospicová péče sv. Zdislavy
"Děkujeme Vám za Vaši dlouholetou pomoc a podporu, myslím, že už můžu s určitou hrdostí jako jeden z "otců" Romstaru říct, že jste pomohli vybudovat poměrně kvalitně a skromně fungující spolek, ve kterém se realizují a angažují lidé, kteří by jinak často vůbec netušili, že existují šance a možnosti, jak něco dokázat."
Jaroslav Kundrát, Romstar z.s.
"Pro nás je jakákoliv pomoc hodně důležitá, ať jde o pomoc finanční, dobrovolnickou, ale i třeba morální. Vězte, že někdy i právě ta morální podpora je pro nás ta nejdůležitější, je to potvrzení, že to, co děláme, má smysl."
Jana Karásková, Občanské sdružení Smíšek
"Děkujeme za dlouholetou podporu našich projektů, v současné době spolupracujeme na projektu "Podpora sourozenců a nezletilých maminek". Velice si vážíme Vaší pomoci a zájmu o naše děti a naši práci."
Mgr. Igor Grimmich, ředitel Dětský domov HUSITA, o.p.s.
"Podpora dárců nám umožňuje profesionálně a citlivě poskytovat sociální služb pro vlastní, adoptivní a pěstounské rodiny a předcházet tím umísťování dětí do ústavní péče."
David Svoboda, ředitel Amalthea
"Velice si vážíme několikaleté spolupráce a podpory Nadace člověk člověku. Oceňujeme zájem o realizaci projektů, ale i kontrolu darovaných prostředků. Díky podpoře nadace můžeme poskytovat nové služby sociálně ohroženým rodinám."
Markéta Ježková, ředitelka Lata - Programy pro ohroženou mládež
"Vaše trpělivá snaha porozumět potřebám rodin s dětmi se zdravotním postižením je pro nás minimálně stejně tak hodnotná jako finanční prostředky, které nám poskytujete."
Mgr. Petr Hušek, výkonný ředitel Klub Hornomlýnská o.s.
"Spolu s Nadací člověk člověku se nám velmi úspěšně daří měnit smutné příběhy ohrožených dětí ve šťastné."
Mgr. Kateřina Dunovská, ředitelka Centrum pro rodinu Cestou necestou
"Děkujeme Vám za dlouhodobou finanční podporu, kterou nám poskytujete. Pro náš hospic je to "pevná půda pod nohama", která nám pomáhá v klidu se soustředit na naši službu."
Mgr. Andrea Kolaříková, ředitelka Domácí hospic Setkání
"Je nám ctí, že isme mezi organizacemi, které se rozhodla vaše nadace podpořit. V našem případě se jedná o projekt "I já mám mámu". Díky tomuto projektu dětí ví, kdo jsou jejich rodiče."
Mgr. Tereza Jandová, ředitelka dětského domova Korkyně
"Ne vždy si pracovníci nadací na nás najdou tolik času a diskuse se ukazují přínosnými a motivujícími i pro nás. Jsem rád, že jsme se s Nadací člověk člověku potkali."
Ing. Petr Havlíček, ředitel Domácí hospic Vysočina
"Nadaci člověk člověku považujeme za jedinečnou svého druhu, orientovanou na potřeby neziskových organizací. Vážíme si ochoty Nadace pomoci „nastartovat“ nápady, které by se bez této podpory nepodařilo realizovat."
Lukáš Hejna, fundraiser o.s. Lata – Programy pro ohroženou mládež
"Už několik let spolupracujeme a víme, že nás nadace vždy vyslechne, než rozhodne, jestli nás opět podpoří."
Jana Pacalová, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. klub Velké Meziříčí
"Velkým přínosem pro obě strany je návštěva členů nadace na setkáních pěstounských rodin, kde blíže poznají naši činnost a přesvědčí se, že poskytnutý grant je správně využit ke svým účelům."
Olga Michutová, koordinátorka o.s. Rodina svaté Zdislavy
"Činnost nadace je specifická také tím, jak pečlivě se zajímá o realizaci projektu, nejen co se týče hospodárnosti a účelnosti čerpaných prostředků, ale také co do obsahu a smyslu realizovaných činností."
Lenka Philippová, manažerka projektu HoSt Home-Start Česká republika
"Z letité zkušenosti víme, že právě nejobtížněji se hledají prostředky na úhradu mzdových nákladů. Velice si vážíme toho, že nadace vnímá tento projekt stejně důležitý jako my."
Bc. Lenka Eislerová, DiS, ředitelka Klubu nemocných cystickou fibrózou, o.s.
"Díky podpoře nadace mohlo naše sdružení rozvinout vzdělávání seniorů v rámci Akademie třetího věku. Velmi si vážíme rozhodnutí nadace dát opakovanou příležitost takovým aktivitám."
Mgr. Barbora Šťastná, koordinátorka projektů Totem – regionální dobrovolnické centrum
"Vaše stálá podpora je pro nás neocenitelná. Je pro nás velkým potěšením a ctí, že můžeme s nadací spolupracovat."
Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka o.s. LORM
"Pro každou neziskovou organizaci je velmi důležité, pokud se jí podaří získat dárce, který je ochoten podporovat její činnost opakovaně."
Jana Zemanová, ředitelka Kolpingova domu
"Vážíme si velkého nasazení Nadace člověk člověku a jejich zodpovědného přístupu ke všem žadatelům, k problematice i k realizaci podporovaných projektů."
Michaela Štěpánová, PR pracovnice Dům tří přání, o.s.
Tato nadace svým přístupem dostojí "plně svému názvu. Synonymem pro něj je lidskost, pochopení a vstřícnost."
Mgr. Ivana Herzogová, ředitelka o.s. InternetPoradna.cz
Díky Vaší podpoře můžeme i nadále poskytovat edukativní a volnočasové aktivity dětem a dospělákům s mentálním handicapem a jejich rodinám.
Bc. Šárka Hagarová, předsedkyně Sdružení Svět naděje
"Činnost Nadace člověk člověku je pro mě specifická tím, jak pečlivě management nadace projekty vybírá, jak svými profesionálními i lidskými zkušenostmi přispívá k jejich zrání a jak strukturovaně zvažuje jejich udržitelnost."
Martin Fojtíček, ředitel Ledovce
"Velmi oceňuji osobní přístup Nadace člověk člověku. Vnímám to jako vážně branou zodpovědnost vůči vlastním dárcům a vizitku nadace, jak jí záleží na hospodárném a účelném využití svěřených finančních prostředků."
Mgr. Marcela Holeňová, ředitelka Obecně prospěšná společnost Dlaň životu
"Dovolte mi, abych poděkovala za dlouhodobou podporu našich seniorských aktivit a sdílela potěšení, že naše společná snaha konat dobro v této složité době a poskytnout účinnou pomoc potřebným se neminula účinkem."
Bc. Vlastimila Faiferlíková, ředitelka TOTEM - RDC
"Díky podpoře Nadace jsme mohli realizovat dvouletý vzdělávací projekt, který umožnil zahájit a následně etablovat činnost Vzdělávacího centra při našem zařízení."
PhDr. Robert Huneš, ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna