Nadace vyhlašuje v roce 2016 tento grant:

Grant podpory obecně prospěšných projektů roku 2016

  
 
 Celková plánovaná částka k rozdělení:     1.200.000 Kč
 Grant vyhlášen dne:                                      28.4.2016
 Maximální částka přidělená na projekt:  200.000 Kč
 Délka trvání projektu:                                  nejdéle 24 měsíců, tj. od 1.1.2017 nejdéle do  31.12.2018
 Složení hodnotící komise:                           členové správní rady nadace
 Udělování příspěvků se řídí:                      statutem ( ke stažení zde) a grantovými pravidly  (ke stažení zde).
 Cílová skupina:                                              definována čl.5 a čl.8 statutu
 Oprávnění žadatelé:                                       definováni čl. 2.1. grantových pravidel
 Termín uzávěrky*:                                        9.9.2016
 Termín vyhodnocení žádostí**:                 4.11.2016
 Žádost ke stažení***:                                          zde
 Termín podpisu smlouvy o příspěvku****:  do 25.11.2016
 
Nejpozději tento den podejte dva výtisky vaší žádosti na poště. Prosíme, nejpozději tento den pošlete formulář žádosti také e-mailem na adresu: email@nadaceclovekcloveku.cz  K žádostem doručeným po termínu uzávěrky se nebude nadace vyjadřovat.
** K tomuto dni budou organizace o výsledku vyhodnocení vyrozuměny oznámením na webových stránkách nadace.
*** Doporučujeme za organizaci podat jednu, maximálně dvě žádosti.
**** Pokud do tohoto data nedojde k uzavření smlouvy o příspěvku z důvodů nedodržení termínů pro podpis ze strany příjemce grantu,  Nadace si vyhrazuje právo po tomto datu smlouvu o příspěvku neuzavřít a návrh smlouvy o příspěvku tímto pozbývá platnosti, stejně jako rozhodnutí Nadace o přidělení příspěvku.
 
 
 
Základní kritéria pro vyhodnocení žádostí: 
1)     Soulad žádosti s účelem Nadace (definovaným statutem), obecná prospěšnost a potřebnost předkládaného projektu.
2)     Dosavadní činnost a hospodaření předkládající organizace a její předpoklady pro uskutečnění projektu a naplnění jeho cíle, soulad projektu se strategií žadatele.
3)     Kvalita zpracování projektu.
4)     Přiměřenost nákladů rozpočtu a očekávaných výsledků, udržitelnost projektu, spolufinancování projektu.
5)     Dosavadní spolupráce s organizací (pokud organizace v minulosti obdržela od Nadace příspěvek).
 
 
 
Nadace v tomto grantovém řízení podpoří především tyto projekty:
1)     Projekty zaměřené na klienty neziskových organizací v oblasti:
·       rozšíření či udržení stávající kapacity služby
·       zvyšování kvality stávající služby
·       zavádění nových služeb
·       přímá finanční podpora  cílových osob/klientů (tj. příspěvky do fondů sociální pomoci či podpora jejich založení)
2)     Projekty zaměřené na osoby blízké klientům neziskových organizací (tj. příbuzní a jiné osoby dobrovolně pečující) v oblasti:
·       vzdělávání, osvěta
·       psychologická pomoc a sociální poradenství
·       vzájemné sdílení zkušeností
3)     Projekty zaměřené na veřejnost v oblasti:
·       osvěta, vzdělávání
4)     Projekty zaměřené na rozvoj neziskových organizací v oblasti:
·        fundraisingových aktivit,
·        zefektivnění řízení a práce organizace
5)     Projekty podpořené Nadací v minulých grantových řízeních, resp. pokračování těchto projektů. V případě podání žádosti na takové projekty bude nutné předložit Nadaci zprávu o průběhu projektu, její obsah a termín předložení je nutné s Nadaci konzultovat
 
 
Oblast činnosti žádajících organizací:
·       Sociální a zdravotní
·       Vzdělávání a osvěta
·       Volný čas, sport a kultura
 
 
Nadace zpravidla nepřispívá na:
·       investiční náklady (tj. rekonstrukce objektů a bytů, venkovní úpravy, nákupy automobilů apod.)
·       náklady na nákup vybavení organizací (výpočetní technika a drobný hmotný majetek)
·       blíže nespecifikované provozní náklady organizací
·       jakékoliv náklady již vynaložené

Aktuality

Děkujeme všem žadatelům za účast v letošním grantovém řízení Více...
Děkujeme všem organizacím, které nám poslaly žádost o příspěvek.  Více...
Třináctá výroční zprava, třínáctý rok života nadace, více než třináct miliónů korun vyplacených na projekty pomoci či na přímou podporu potřebným... Více...
Nadace člověk člověku vyhlašuje dne 30.4.2019 grantové řízení. Více...