Nadace vyhlašuje v roce 2016 tento grant:

Grant podpory obecně prospěšných projektů roku 2016

  
 
 Celková plánovaná částka k rozdělení:     1.200.000 Kč
 Grant vyhlášen dne:                                      28.4.2016
 Maximální částka přidělená na projekt:  200.000 Kč
 Délka trvání projektu:                                  nejdéle 24 měsíců, tj. od 1.1.2017 nejdéle do  31.12.2018
 Složení hodnotící komise:                           členové správní rady nadace
 Udělování příspěvků se řídí:                      statutem ( ke stažení zde) a grantovými pravidly  (ke stažení zde).
 Cílová skupina:                                              definována čl.5 a čl.8 statutu
 Oprávnění žadatelé:                                       definováni čl. 2.1. grantových pravidel
 Termín uzávěrky*:                                        9.9.2016
 Termín vyhodnocení žádostí**:                 4.11.2016
 Žádost ke stažení***:                                          zde
 Termín podpisu smlouvy o příspěvku****:  do 25.11.2016
 
Nejpozději tento den podejte dva výtisky vaší žádosti na poště. Prosíme, nejpozději tento den pošlete formulář žádosti také e-mailem na adresu: email@nadaceclovekcloveku.cz  K žádostem doručeným po termínu uzávěrky se nebude nadace vyjadřovat.
** K tomuto dni budou organizace o výsledku vyhodnocení vyrozuměny oznámením na webových stránkách nadace.
*** Doporučujeme za organizaci podat jednu, maximálně dvě žádosti.
**** Pokud do tohoto data nedojde k uzavření smlouvy o příspěvku z důvodů nedodržení termínů pro podpis ze strany příjemce grantu,  Nadace si vyhrazuje právo po tomto datu smlouvu o příspěvku neuzavřít a návrh smlouvy o příspěvku tímto pozbývá platnosti, stejně jako rozhodnutí Nadace o přidělení příspěvku.
 
 
 
Základní kritéria pro vyhodnocení žádostí: 
1)     Soulad žádosti s účelem Nadace (definovaným statutem), obecná prospěšnost a potřebnost předkládaného projektu.
2)     Dosavadní činnost a hospodaření předkládající organizace a její předpoklady pro uskutečnění projektu a naplnění jeho cíle, soulad projektu se strategií žadatele.
3)     Kvalita zpracování projektu.
4)     Přiměřenost nákladů rozpočtu a očekávaných výsledků, udržitelnost projektu, spolufinancování projektu.
5)     Dosavadní spolupráce s organizací (pokud organizace v minulosti obdržela od Nadace příspěvek).
 
 
 
Nadace v tomto grantovém řízení podpoří především tyto projekty:
1)     Projekty zaměřené na klienty neziskových organizací v oblasti:
·       rozšíření či udržení stávající kapacity služby
·       zvyšování kvality stávající služby
·       zavádění nových služeb
·       přímá finanční podpora  cílových osob/klientů (tj. příspěvky do fondů sociální pomoci či podpora jejich založení)
2)     Projekty zaměřené na osoby blízké klientům neziskových organizací (tj. příbuzní a jiné osoby dobrovolně pečující) v oblasti:
·       vzdělávání, osvěta
·       psychologická pomoc a sociální poradenství
·       vzájemné sdílení zkušeností
3)     Projekty zaměřené na veřejnost v oblasti:
·       osvěta, vzdělávání
4)     Projekty zaměřené na rozvoj neziskových organizací v oblasti:
·        fundraisingových aktivit,
·        zefektivnění řízení a práce organizace
5)     Projekty podpořené Nadací v minulých grantových řízeních, resp. pokračování těchto projektů. V případě podání žádosti na takové projekty bude nutné předložit Nadaci zprávu o průběhu projektu, její obsah a termín předložení je nutné s Nadaci konzultovat
 
 
Oblast činnosti žádajících organizací:
·       Sociální a zdravotní
·       Vzdělávání a osvěta
·       Volný čas, sport a kultura
 
 
Nadace zpravidla nepřispívá na:
·       investiční náklady (tj. rekonstrukce objektů a bytů, venkovní úpravy, nákupy automobilů apod.)
·       náklady na nákup vybavení organizací (výpočetní technika a drobný hmotný majetek)
·       blíže nespecifikované provozní náklady organizací
·       jakékoliv náklady již vynaložené

Aktuality

Pravidelně dostáváme od organizací, se kterými spolupracujeme podrobné zprávy o tom, jak byl náš příspěvek použit... Více...
Milí dárci, moc si vážíme si vaší důvěry! Díky vám můžeme plnit naše poslání a pomáhat nemocným, handicapovaným a sociálně slabým jedincům.
Více...
Loňský rok byl osmnáctým rokem nadace. Podpořili jsme devatenáct projektů pomoci částkou 1 954 tis. Kč a podle našich odhadů tak pomohli zlepšit život až pěti stům jedinců po celé republice.  
Více...
Nadace se rozhodla prodpořit projekty těchto organizaci: Více...